ข้อมูลการลงทะเบียนสโมสรที่ลงทะเบียนแล้ว 15 สโมสร คิดเป็น 14%
จำนวน 35 ท่าน
สโมสรที่ยังไม่ลงทะเบียน 95 สโมสร คิดเป็น 86%
ผู้ร่วมประชุมที่ชำระเงินแล้ว 0 ท่าน คิดเป็น 0%
ผู้ร่วมประชุมที่ยังไม่ชำระเงิน 35 ท่าน คิดเป็น 100%
No
Referent Number
วิธีชำระเงิน
ชื่อ-นามสกุล
สโมสร
สถานะการจ่ายเงิน
Tool