|

ทำเนียบนายกสโมสร โรตารีพระโขนง

 • นายกปี : 2562 - 2563
 • ชื่อ-นามสกุล : นย. มาซานะ นิชิโอกะ
 • Name-Lastname : P. MASANA  NISHIOKA
 • Membership : 9416640

 • นายกปี : 2561 - 2562
 • ชื่อ-นามสกุล : อน. สุกิจ กสิกิจวรกุล
 • Name-Lastname : PP. SUKIT  KASIKITVORAKUL
 • Membership : 9814882

 • นายกปี : 2560 - 2561
 • ชื่อ-นามสกุล : ผชภ. พ.อ.(พิเศษ) ยศวริศ ศิริบาล
 • Name-Lastname : AG. COL.YOSAWARIS  SIRIBAL
 • Membership : 9375386

 • นายกปี : 2559 - 2560
 • ชื่อ-นามสกุล : อน. ดนัย ศมพันธุ์พงศ์
 • Name-Lastname : PP. DANAI SAMAPUNPHONG
 • Membership : 9272756

 • นายกปี : 2558 - 2559
 • ชื่อ-นามสกุล : อน. ภัทศา ธนะอัครวุฒิ
 • Name-Lastname : PP. Patsa Thanaakrawoot
 • Membership : 8396101

 • นายกปี : 2557 - 2558
 • ชื่อ-นามสกุล : อน. เกรียงไกร  ศิริไพรวัน
 • Name-Lastname : PP. KRIANGKRAI SIRIPRAIWAN
 • Membership : 240277

 • นายกปี : 2556 - 2557
 • ชื่อ-นามสกุล : อผภ. นครินทร์ รัตนกิจสุนทร
 • Name-Lastname : PDG. NAKARIN  RATANAKITSUNTHORN
 • Membership : 8055961

 • นายกปี : 2555 - 2556
 • ชื่อ-นามสกุล : อน. นิยุตม์  นิยมสิทธิ์
 • Name-Lastname : PP. NIYUTE NIYOMSITH
 • Membership : 1317036

 • นายกปี : 2554 - 2555
 • ชื่อ-นามสกุล : อน. วิวัฒน์ อิทธิรัตนะโกมล
 • Name-Lastname : PP. VIWAT  ITTHIRATANAKOMOL
 • Membership : 1544401

 • นายกปี : 2553 - 2554
 • ชื่อ-นามสกุล : อน. ชวนพิศ  ฉายเหมือนวงศ์
 • Name-Lastname : PP. CHUANPIS  CHAIMUEANWONG
 • Membership : 2586057

 • นายกปี : 2552 - 2553
 • ชื่อ-นามสกุล : กิตติมศักดิ์ สวัสดิ์ นววงศ์
 • Name-Lastname : Honorary SAVASDI NAVAVONGS
 • Membership : 5814494

 • นายกปี : 2551 - 2552
 • ชื่อ-นามสกุล : อน. ศิริชัย จรัสศรีวิสิษฐ์
 • Name-Lastname : PP. ศิริชัย จรัสศรีวิสิษฐ์
 • Membership : -

 • นายกปี : 2550 - 2551
 • ชื่อ-นามสกุล : อน. ชัยธวัช ดีสวัสดิ์มงคล
 • Name-Lastname : PP. CHAIDHAVAJ  DEESWASMONGKOL
 • Membership : 1906593

 • นายกปี : 2549 - 2550
 • ชื่อ-นามสกุล : อน. อรุณ ศรีจรูญ
 • Name-Lastname : PP. AROON  SRICHAROON
 • Membership : 1632726

 • นายกปี : 2548 - 2549
 • ชื่อ-นามสกุล : อน. พล.อ.นพ. วทัญญู  ปรัชญานนท์
 • Name-Lastname : PP. GEN. DR.WATANYOO PRACHAYANONT
 • Membership : 1173019

 • นายกปี : 2547 - 2548
 • ชื่อ-นามสกุล : อน. สมบูรณ์  สินพัฒนสกุล
 • Name-Lastname : PP. SOMBOON  SINPATANASAKUL
 • Membership : 240278

 • นายกปี : 2546 - 2547
 • ชื่อ-นามสกุล : อน. ธีทัต แพ่งสภา
 • Name-Lastname : PP. ธีทัต แพ่งสภา
 • Membership : -

 • นายกปี : 2545 - 2546
 • ชื่อ-นามสกุล : อน. อัคนาท กาญจนจารี
 • Name-Lastname : PP. AKANAT KARNCHANACHARI
 • Membership : 240244

 • นายกปี : 2544 - 2545
 • ชื่อ-นามสกุล : อน. สง่า  ลิมธงชัย
 • Name-Lastname : PP. SANGHA  LIMTHONGCHAI
 • Membership : 240273

 • นายกปี : 2543 - 2544
 • ชื่อ-นามสกุล : อน. รัฐฎา  บุนนาค
 • Name-Lastname : PP. RATHADA BUNNAG
 • Membership : 9272737

 • นายกปี : 2542 - 2543
 • ชื่อ-นามสกุล : อน. อนุชา อรัญญเกษม
 • Name-Lastname : PP. Anucha Arunyakasem
 • Membership : 1979222

 • นายกปี : 2541 - 2542
 • ชื่อ-นามสกุล : อน. สมพร เวชพาณิชย์
 • Name-Lastname : PP. SOMPORN  VECHPANICH
 • Membership : 240255

 • นายกปี : 2540 - 2541
 • ชื่อ-นามสกุล : อน. วรฑา วัฒนะชยังกูร
 • Name-Lastname : PP. วรฑา วัฒนะชยังกูร
 • Membership : -

 • นายกปี : 2539 - 2540
 • ชื่อ-นามสกุล : อน. สุธรรม มลิลา
 • Name-Lastname : PP. SUTHAM MALILA
 • Membership : 240259

 • นายกปี : 2538 - 2539
 • ชื่อ-นามสกุล : อน. ประสงค์ศักดิ์ อักษรมัต
 • Name-Lastname : PP. PRASONGSAKDI  AKSHARAMAT
 • Membership : 240282

 • นายกปี : 2537 - 2538
 • ชื่อ-นามสกุล : อน. อภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์
 • Name-Lastname : PP. อภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์
 • Membership : -

 • นายกปี : 2536 - 2537
 • ชื่อ-นามสกุล : อน. คมกาจ ประกอบผล
 • Name-Lastname : PP. KOMGART  PRAKOBPHOL
 • Membership : 240269

 • นายกปี : 2535 - 2536
 • ชื่อ-นามสกุล : อน. ปรีชา แดงโรจน์
 • Name-Lastname : PP. ปรีชา แดงโรจน์
 • Membership : -

 • นายกปี : 2534 - 2535
 • ชื่อ-นามสกุล : อน. เสนีย์ อุชชิน
 • Name-Lastname : PP. เสนีย์ อุชชิน
 • Membership : -

 • นายกปี : 2533 - 2534
 • ชื่อ-นามสกุล : อน.รศ. นพ.พินิจ กุลละวณิชย์
 • Name-Lastname : PP.V.Prof นพ.พินิจ กุลละวณิชย์
 • Membership : -

 • นายกปี : 2532 - 2533
 • ชื่อ-นามสกุล : อน. ศรีสิทธิ์ วาสิกศิริ
 • Name-Lastname : PP. ศรีสิทธิ์ วาสิกศิริ
 • Membership : -

 • นายกปี : 2531 - 2532
 • ชื่อ-นามสกุล : อน. เธียรชัย มหาศิริ
 • Name-Lastname : PP. TIENCHAI  MAHASIRI
 • Membership : 240252

 • นายกปี : 2530 - 2531
 • ชื่อ-นามสกุล : อน. อุดม แก้วคตฆะศิริ
 • Name-Lastname : PP. อุดม แก้วคตฆะศิริ
 • Membership : -

 • นายกปี : 2529 - 2530
 • ชื่อ-นามสกุล : อน. บรรจง  สมบูรณ์ปกรณ์
 • Name-Lastname : PP. บรรจง  สมบูรณ์ปกรณ์
 • Membership : -

 • นายกปี : 2528 - 2529
 • ชื่อ-นามสกุล : อน. จรัญ จ่างตระกูล
 • Name-Lastname : PP. JARUN  CHANGTRAKUL
 • Membership : 240249

 • นายกปี : 2527 - 2528
 • ชื่อ-นามสกุล : อน. อุภาศรี กฤษณามระ
 • Name-Lastname : PP. UBHASRI KRISHNAMRA
 • Membership : 240270

 • นายกปี : 2526 - 2527
 • ชื่อ-นามสกุล : อน. โรจน์ โลหารชุน
 • Name-Lastname : PP. โรจน์ โลหารชุน
 • Membership : -

 • นายกปี : 2525 - 2526
 • ชื่อ-นามสกุล : อน. พล.ต.สุเมธ ยุกตะเสวี
 • Name-Lastname : PP. พล.ต.สุเมธ ยุกตะเสวี
 • Membership : -

 • นายกปี : 2524 - 2525
 • ชื่อ-นามสกุล : อผภ. วันชัย เอกบัณฑิต
 • Name-Lastname : PDG. Wanchai Ekbundit
 • Membership : 240258