|

ประวัติสโมสร โรตารีสี่แคว

  • รหัส / Code 29319
  • จำนวนสมาชิกปัจจุบัน 26 คน
  • ผู้ว่าการภาคในปีที่ก่อตั้ง อผภ.นรเศรษฐ ปัทมานันท์
  • สโมสรผู้อุปถัมภ์ นครสวรรค์, ปากน้ำาโพ
  • วันที่ได้รับอนุมัติสารตราตั้ง 22 มีนาคม 2536
  • นายกก่อตั้งสโมสร นยก.เรขา ชำานาญหมอ
  • สถานที่ประชุม ร้านวิรัณย์ตา เบอเกอรี่ บิสโท 36/42 ถ.โกสีย์ต.ปากน้ำาโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
  • วัน/เวลาประชุม วันพุธ เวลา 19.00 น.
  • สถานที่ติดต่อ/ส่งเอกสาร 55/10 ม.9 ต.พยุห อ.พยุหคีรีจ.นครสวรรค์60130