|

คณะกรรมการบริหารสโมสร โรตารีพระโขนง


คณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีพระโขนง
ปี 2562 - 2563

นย. มาซานะ นิชิโอกะ
นายกสโมสรโรตารีพระโขนง ปี 2562-2563

อน. สุกิจ กสิกิจวรกุล
นายกพึ่งผ่านพ้น ปี 2561-2562/ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรตารี


 กัญณัฏฐ์ พฤกฒิธานินทร์
นายกรับเลือก ปี 2563-2564 / เลขานุการสโมสร


อน. สมพร เวชพาณิชย์
เหรัญญิกสโมสร


อน. เธียรชัย มหาศิริ
ประธานคณะกรรมการสมาชิกภาพสโมสร


อน. อนุชา อรัญญเกษม
ปฏิคมสโมสร


อน. ชวนพิศ  ฉายเหมือนวงศ์
ประธานคณะกรรมการบริการด้านอาชีพ / ประธานคณะกรรมการบริการชุมชน


กิตติมศักดิ์ สวัสดิ์ นววงศ์
ประธานคณะกรรมการบริการระหว่างประเทศ


รทร. สุทธิเดช จรรยาเอก
ประธานคณะกรรมการบริการสโมสร


ผชภ. พ.อ.(พิเศษ) ยศวริศ ศิริบาล
ประธาคณะกรรมการภาพลักษณ์สาธารณะ


อน. นิยุตม์  นิยมสิทธิ์
ประธานคณะกรรมการบริการเยาวชน